แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

 

Action Plan ฝ่ายบริหารทั่วไป  
ชุดที่ 1 ชุดที่ 2

Action Plan กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
ชุดที่ 1 ชุดที่ 2
Action plan (เพิ่มเติม) โครงการ:ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โหลดที่นี่

Action plan (เพิ่มเติม) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(ปรับปรุง) โหลดที่นี่
Action plan (เพิ่มเติม) โครงการ:สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน โหลดที่นี่

Action Plan กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์,กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์
โหลดที่นี่

Action Plan กลุ่มตรวจการณ์สหกรณ์
โหลดที่นี่

Action Plan กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
โหลดที่นี่

Action Plan กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
โหลดที่นี่

Action Plan แผนงานบุรณาการ: พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

 โหลดที่นี่