ทำเนียบบุคลากร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

ข้าราชการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป..
(General Administration Section)
tawut5.jpg

นายธวัตร์ กุ้งทุ่ม
Mr.Tawat Kungthum
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)
โทรศัพท์ : 081-486-6837
โทรสาร : 0 2183 1012 

mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

suksawad5.jpg

นางสาวสุขสวัสดิ์ ภิรมย์โยธี
Miss.Suksawasd Piromyothee
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการl
การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
โทรศัพท์ : 085-832-7239
โทรสาร : 0 2183 1012 

 mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
(Cooperative Establishment and promotion Group)
 Piean6.jpg นายเพี้ยน เกตุศรี

Mr.Piean Ketsri 
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
การศึกษา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
โทรศัพท์  : 098-285-0495
โทรสาร : 0 2183 1012 

 mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Sututcha5.jpg นส.สุทัชชา สิทธิหล่อ
Miss. Sutacha Sitthilow
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
โทรศัพท์ : 086-670-6942
โทรสาร : 0 2183 1012 
 mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Sirikwan6.jpg

นส.ศิริขวัญ  ศักดา
Miss. Sirikwan  Sakda
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (สหกรณ์)
โทรศัพท์ : 098-286-9438
โทรสาร : 0 2183 1012 

mail:: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

         ว่าง
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
การศึกษา :
โทรศัพท์ : 
โทรสาร : 0 2183 1012 

 mail:

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

(Promotion and Development of Cooperative Business Group)

 Jumruspong5.jpg นายจำรัสพงค์ สุภาเส

Mr.Jumruspong Supase
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
การศึกษา : ป.สหกรณ์ ,สส.บ. (สหกรณ์)
โทรศัพท์ : 095-1658624
โทรสาร : 0 2183 1012 
mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Somboon6.jpg น.ส.สมบูรณ์ ขันแก้ว
Miss Somboon Khunkeaw
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (วิทยาการจัดการ)
โทรศัพท์ : 02-1831012
โทรสาร : 0 2183 1012 

mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Talika0  นางสาวทาริกา  ช้างโฉม
Miss Tarika Changchom
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
การศึกษา :บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
โทรศัพท์ : 0876915157
โทรสาร : 0 2183 1012 
 mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Thanadach Forweb

นายธนเดช  สมบัติ
Mr.Thanadach  Sombat
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
การศึกษา : เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
              :  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
โทรศัพท์ : 080-5373517
 mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์

(Promotion and Development of Cooperative Management Group)

 Patcharee5.jpg

นางพัชรีย์ นาคเอี่ยม
Mrs.Patcharee  Nak-iam
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
โทรศัพท์ : 081-9115742
โทรสาร : 0 2183 1012 

 mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rungrueng forweb นายรุ่งเรือง  อมรวิริยะกุล
Mr.Rungrueng Amornviriyakul
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
โทรศัพท์ : 080-4995641
โทรสาร : 0 2183 1012 

mail:: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Saipin5.jpg นางสายพิณ จันทร์เลี่ยม
Mrs.Saipin Janliem
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
โทรศัพท์ : 090-970-1986 
โทรสาร : 0 2183 1012 
mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Aneesah Forweb นางสาวอานีซ๊ะ เจ๊ะแว
Mss.Aneesah Chewae
ตำแหน่ง :นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (วิทยาการจัดการ)
โทรศัพท์ : 080-8743792
โทรสาร : 0 2183 1012 

mail::  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
กลุ่มตรวจการสหกรณ์
 Paradon6.jpg นายภราดร เอกชน

Mr.Paradon Eakkachon
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
การศึกษา : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
โทรศัพท์ : 085-060-0559 
โทรสาร : 0 2183 1012 
mail::
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Wanisa5.jpg น.ส.วนิสา ศรีมาฆะ
Miss. Wanisa Srimakha
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
Cooperative Technical Officer : Technical Administrative Level
การศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด)
โทรศัพท์ : 083-011-2446:
mail:: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Pattakan5

นางสาว พัฐญกานต์  ขันดี
ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
Legal Officer practiticner Level
การศึกษา : ปริญญาตรี
โทรศัพท์ : 0612535941

โทรสาร : 0 2183 1012 

mail::  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
(Cooperative Promotion Group 1)
รายชื่อข้าราชการ

 Peeradech6.jpg

นายพีระเดช เดชศราเดโช

Mr.Peeradech Dechsaradesho 
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
Cooperative Technical Officer : Technical Administrative Level
การศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สหกรณ์) 
โทรศัพท์ : 089-140-4065
โทรสาร : 0 2183 1012 

mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Pasuta5.jpg นางสาวปสุตา  ภูสอดสี

Miss Pasuta Phusodsee
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
โทรศัพท์ : 083-356-1066
โทรสาร : 0 2183 1012 
mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Teeradech6.jpg นายธีรเดช ฉัตรธิรักษ์
Mr.Teeraded Chattirak
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
โทรศัพท์ : 095-9579830
โทรสาร : 0 2183 1012 
mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Supasarat5 นางศุภัสรัตน์ อินพิลา
Miss Suparat  Inpila
ตำแหน่ง :นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
การศึกษา :  เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
โทรศัพท์ : 0953988228
โทรสาร : 0 2183 1012 

mail::This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
(Cooperative Promotion Group 2)
 Ponthep6.jpg นายพรเทพ  แก้วประเสริฐ
Mr. Pornthep Kaewprasert
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
โทรศัพท์ : 086-774-8015
โทรสาร : 0 2183 1012 
mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Duangjai5.jpg นางสาวดวงใจ พวงจำปา
Miss.Duangjai Puangjampa
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
การศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
โทรศัพท์ : 087-2398044
โทรสาร : 0 2183 1012 

 mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.