ฝ่ายบริหารทั่วไป..
(General Administration Section)

ข้าราชการ

 

  

นายธวัตร์ กุ้งทุ่ม
Mr.Tawat Kungthum

ตำแหน่ง :  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
               หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)
โทรศัพท์ : 081-486-6837
โทรสาร : 0 2183 1012

mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 thipmas

นางสาวทิพย์มาศ  ทองดี
Mrs.Tippamat  Thnngdee
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
การศึกษา : ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการจัดการ)  
โทรศัพท์ : 093-738-6800
โทรสาร : 0 2183 1012 

 mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ลูกจ้างประจำ

 
Somkid5 นายสมคิด ทับจันทร์
Mr.Somkid Tubchan
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์  ส2
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
(ช่างไฟฟ้า)
โทรศัพท์ : 081-497-6014
โทรสาร : 0 2183 1012 
mail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
wutichai5 นายวุฒิชัย ชอบธรรม
Mr.Wutthichai Chobtham
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์  ส2
การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
โทรศัพท์ : 089-897-5904
โทรสาร : 0 2183 1012 

mail::  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Tawutchai5 นายธวัชชัย ทองดีนอก
Mr.Tawatchai Thongdenog
ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ดีด  ส.4 
การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย 
โทรศัพท์ : 086-996-1385
โทรสาร : 0 2183 1012 
mail::
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Gumrai5 นางกำไล น้อยสัมฤทธิ์
Mrs.Kamlai Noisomlit
ตำแหน่ง : พนักงานเก็บเอกสาร บ.2
การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6
โทรศัพท์ : 085-253-9168
โทรสาร : 0 2183 1012 

mail: : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

พนักงานราชการ

 
   นางสาวสุชาดา เงินวิลัย
Miss Suchada ngernvilai
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
การศึกษา :บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป
โทรศัพท์ : 085-162-2542
โทรสาร : 0 2183 1012
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 teera  

นายธีระ  สรรหพงษ์

Mr.Teera  Sanhapong
ตำแหน่ง : นักวิเคราห์นโยบายและแผน
การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
โทรศัพท์ :  093-016-9484
โทรสาร :   02-183-1012

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
   

นางสาวดารัณ  ร่วมเปรม 
Miss Nuchjaree Ruamprem
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ 
การศึกษา : ปวช. สาขาบัญชี
โทรศัพท์ : 086-892-7087
โทรสาร : 0 2183 1012 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
   นายนพรัตน์  อยู่ประยูร
Mr.Nopparat  Uaprayoou
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
โทรศัพท์ : 094-912-4646
โทรสาร : 0 2183 1012 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 
 Prapeepun  

นางสาวประพีพรรณ  ชูสกุล 
Miss.Prapeepun  Choosakul
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
การศึกษา: บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี  
โทรศัพท์: 084-224-6449
โทรสาร : 0 2183 1012 

mail prapeepun.choosakulThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.