ฝ่ายบริหารทั่วไป..
(General Administration Section)

ข้าราชการ

 

  

นายธวัตร์ กุ้งทุ่ม
Mr.Tawat Kungthum

ตำแหน่ง :  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
               หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)
โทรศัพท์ : 02-183-1012
โทรสาร : 0 2183 1012

mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 Apichaya

นางอภิชญา  นันทสิงห์
Mrs. Apichaya  Nantasing

ตำแหน่ง :  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการตลาด) 
โทรศัพท์ : 02-183-1012
โทรสาร : 0 2183 1012

 

ลูกจ้างประจำ

 
Somkid5 นายสมคิด ทับจันทร์
Mr.Somkid Tubchan
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์  ส2
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
(ช่างไฟฟ้า)
โทรศัพท์ : 02-183-1014
โทรสาร : 0 2183 1012 
mail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
wutichai5 นายวุฒิชัย ชอบธรรม
Mr.Wutthichai Chobtham
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์  ส2
การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
โทรศัพท์ : 02-183-1012
โทรสาร : 0 2183 1012 

mail::  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Tawutchai5 นายธวัชชัย ทองดีนอก
Mr.Tawatchai Thongdenog
ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ดีด  ส.4 
การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย 
โทรศัพท์ : 02-183-1012
โทรสาร : 0 2183 1012 
mail::
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Gumrai5 นางกำไล น้อยสัมฤทธิ์
Mrs.Kamlai Noisomlit
ตำแหน่ง : พนักงานเก็บเอกสาร บ.2
การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6
โทรศัพท์ : 02-183-1012
โทรสาร : 0 2183 1012 


 

พนักงานราชการ

 
   นางสาวสุชาดา เงินวิลัย
Miss Suchada ngernvilai
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
การศึกษา :บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป
โทรศัพท์ : 02-183-1012
โทรสาร : 0 2183 1012
 
 teera  

นายธีระ  สรรหพงษ์

Mr.Teera  Sanhapong
ตำแหน่ง : นักวิเคราห์นโยบายและแผน
การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
โทรศัพท์ :  02-183-1012
โทรสาร :   02-183-1012

 

 
   

นางสาวดารัณ  ร่วมเปรม 
Miss Nuchjaree Ruamprem
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ 
การศึกษา : ปวช. สาขาบัญชี
โทรศัพท์ : 02 183 1012
โทรสาร : 0 2183 1012 

 
   นายนพรัตน์  อยู่ประยูร
Mr.Nopparat  Uaprayoou
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
โทรศัพท์ : 02-183-1012
โทรสาร : 0 2183 1012 
 
 Prapeepun  

นางสาวประพีพรรณ  ชูสกุล 
Miss.Prapeepun  Choosakul
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
การศึกษา: บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี  
โทรศัพท์: 02-183-1012
โทรสาร : 0 2183 1012