กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
(Cooperative Establishment and promotion Group)

ข้าราชการ

          Ponthep6

 

นายพรเทพ  แก้วประเสริฐ
Mr. Pornthep Kaewprasert
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
               (การจัดการทั่วไป)

โทรศัพท์ : 02-183-1014
โทรสาร : 0 2183 1012 
mail
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

  

 

นางสาว.สุทัชชา สิทธิหล่อ
Miss. Sutacha Sitthilow
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
โทรศัพท์ : 02-183-1014
โทรสาร : 0 2183 1012 

 

 

 

  Pattanan

 นางสาวพัทธนันท์  ประคอง

         Miss. Pattanan  Prakong

       ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

       การศึกษา : ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต (สาขาบัญชี)

       โทรศัพท์ : 02-183-1014

       โทรสาร : 02-183-1012

         mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 
  

นางสาวธนพร ชัยริมกวง
Miss.Thanaporn Chairimkuang
ตำแหน่ง: นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
วุฒิ: ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
โทร: 02-183-1014 
โทรสาร : 0 2183 1012 

 
  พนักงานราชการ  
 

นางสาวกาญจนา  คาดีวี 
Miss Kanjana  Kadeewee
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์
การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
โทรศัพท์ : 02-183-1014
โทรสาร : 0 2183 1012