กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
(Cooperative Establishment and promotion Group)

ข้าราชการ

 Vacancyb         

 

 

 

 

  

 

นส.สุทัชชา สิทธิหล่อ
Miss. Sutacha Sitthilow
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
โทรศัพท์ : 086-670-6942
โทรสาร : 0 2183 1012 

mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

  Vacancyb

 

 
  

นางสาวธนพร ชัยริมกวง
Miss.Thanaporn Chairimkuang
ตำแหน่ง: นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
วุฒิ: ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
โทร: 0824818151 
โทรสาร : 0 2183 1012 

mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
  พนักงานราชการ  
 

นางสาวกาญจนา  คาดีวี 
Miss Kanjana  Kadeewee
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์
การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
โทรศัพท์ : 089-375-4975
โทรสาร : 0 2183 1012 

mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.