กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
(Cooperative Establishment and promotion Group)

ข้าราชการ

   

 

นายเพี้ยน เกตุศรี
Mr.Piean Ketsri 

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
                 ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
การศึกษา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
โทรศัพท์  : 098-285-0495
โทรสาร : 0 2183 1012 

mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

  

 

นส.สุทัชชา สิทธิหล่อ
Miss. Sutacha Sitthilow
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
โทรศัพท์ : 086-670-6942
โทรสาร : 0 2183 1012 

mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

  

นส.ศิริขวัญ  ศักดา
Miss. Sirikwan  Sakda
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (สหกรณ์)
โทรศัพท์ : 098-286-9438
โทรสาร : 0 2183 1012 

mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
  

นางสาวธนพร ชัยริมกวง
Miss.Thanaporn Chairimkuang
ตำแหน่ง: นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
วุฒิ: ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
โทร: 0824818151 
โทรสาร : 0 2183 1012 

mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
  พนักงานราชการ  
 

นางสาวกาญจนา  คาดีวี 
Miss Kanjana  Kadeewee
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์
การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
โทรศัพท์ : 089-375-4975
โทรสาร : 0 2183 1012 

mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.