กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

(Promotion and Development of Cooperative Business Group)

ข้าราชการ

  Peeradech นายพีระเดช เดชศราเดโช
Mr.Peeradech Dechsaradesho 
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ    
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
การศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สหกรณ์) 

โทรศัพท์ : 02-183-1014
โทรสาร : 0 2183 1012

mail::This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

น.ส.สมบูรณ์ ขันแก้ว
Miss Somboon Khunkeaw
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (วิทยาการจัดการ)
โทรศัพท์ : 02-1831014
โทรสาร : 0 2183 1012 

mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางสาวทาริกา  ช้างโฉม
Miss Tarika Changchom
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
การศึกษา :บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
โทรศัพท์ : 02-183-1014
โทรสาร : 0 2183 1012 

mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Kwanchanok

นางสาวขวัญชนก ท้วมพิบูลย์
Miss. Quanchanok Tuampibool
ตำแหน่ง :นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
การศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA.)
โทรศัพท์ : 02-183-1014
โทรสาร : 021831012

      mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

พนักงานราชการ

โทรสาร : 0 2183 1012 

นางสาวสุกานดา  นาคเกิด
Miss Sukanda Narkerd
ตำแหน่ง : นักวิชาการมาตรฐานสินค้า  
การศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
โทรศัพท์ : 02-183-1014
โทรสาร : 0 2183 1012 

 

นางสาวสุพิชชา คล้ายกิ่ง 
Miss Supitcha Klayking 
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ 
การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการจัดการทั่วไป 
โทรศัพท์ : 02-183-1014

>