กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

(Promotion and Development of Cooperative Business Group)

ข้าราชการ

  Peeradech นายพีระเดช เดชศราเดโช
Mr.Peeradech Dechsaradesho 
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ    
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
การศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สหกรณ์) 

โทรศัพท์ : 082-2019169
โทรสาร : 0 2183 1012

mail::This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

น.ส.สมบูรณ์ ขันแก้ว
Miss Somboon Khunkeaw
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (วิทยาการจัดการ)
โทรศัพท์ : 02-1831012
โทรสาร : 0 2183 1012 

mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางสาวทาริกา  ช้างโฉม
Miss Tarika Changchom
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
การศึกษา :บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
โทรศัพท์ : 0876915157
โทรสาร : 0 2183 1012 

mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายธนเดช  สมบัติ
Mr.Thanadach  Sombat
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
การศึกษา : เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
              :  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
โทรศัพท์ : 080-5373517

mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

พนักงานราชการ

นางสาวสุกานดา  นาคเกิด
Miss Sukanda Narkerd
ตำแหน่ง : นักวิชาการมาตรฐานสินค้า  
การศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
โทรศัพท์ : 0922630974
โทรสาร : 0 2183 1012 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางสาวสุพิชชา คล้ายกิ่ง 
Miss Supitcha Klayking 
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ 
การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการจัดการทั่วไป 
โทรศัพท์ : 091-868-8538

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.