กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์

(Promotion and Development of Cooperative Management Group)

ข้าราชการ

/

 

นางพัชรีย์ นาคเอี่ยม
Mrs.Patcharee  Nak-iam
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
โทรศัพท์ : 02-183-1014
โทรสาร : 0 2183 1012

 mail:: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
นายรุ่งเรือง..อมรวิริย:กุล.
Mr.Rungrueng Amornviriyakul
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
โทรศัพท์ : 02-183-1014
โทรสาร : 0 2183 1012 

mail:: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
นางสายพิณ จันทร์เลี่ยม
Mrs.Saipin Janliem
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
โทรศัพท์ : 02-183-1014
โทรสาร : 0 2183 1012 

 mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Pawarisa

 นางสาวปวริศา  กิจหัตถพร

Miss. Pawarisa  Kijhuttapohn

ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

การศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 

โทรศัพท์  : 02-183-1014

โทรสาร : 0 2183 1012 

mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
  พนักงานราชการ  
นางสาวนรินทร์ดา  สุระเกษ 
Miss Narinda Suraked
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
การศึกษา :ปวส. บัญชี
โทรศัพท์ : 02-183-1014
โทรสาร : 0 2183 1012