กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์

(Promotion and Development of Cooperative Management Group)

ข้าราชการ

 

นางพัชรีย์ นาคเอี่ยม
Mrs.Patcharee  Nak-iam
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
โทรศัพท์ : 081-9115742
โทรสาร : 0 2183 1012

 mail:: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
นายรุ่งเรือง..อมรวิริย:กุล.
Mr.Rungrueng Amornviriyakul
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
โทรศัพท์ : 080-4995641
โทรสาร : 0 2183 1012 

mail:: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
นางสายพิณ จันทร์เลี่ยม
Mrs.Saipin Janliem
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
โทรศัพท์ : 090-970-1986
โทรสาร : 0 2183 1012 

 mail: Saipin_jaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Pawarisa

 นางสาวปวริศา  กิจหัตถพร

Miss. Pawarisa  Kijhuttapohn

ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

การศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 

โทรศัพท์  : 090-9608440

mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
  พนักงานราชการ  
นางสาวนรินทร์ดา  สุระเกษ 
Miss Narinda Suraked
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
การศึกษา :ปวส. บัญชี
โทรศัพท์ : 063-907-9233
โทรสาร : 0 2183 1012 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.