กลุ่มตรวจการสหกรณ์

 

  ข้าราชการ  

 

นายภราดร เอกชน
Mr.Paradon Eakkachon
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์
การศึกษา : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
โทรศัพท์ : 02-183-1014 
โทรสาร : 0 2183 1012 

mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางสาว ชลิดา อ่อนละมุล
Miss Chalida onlamul
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
การศึกษา : บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
โทรศัพท์ : 02-183-1014 
โทรสาร : 0 2183 1012 

mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางสาว พัฐญกานต์  ขันดี
Miss Pattayakant Khandee
ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
Legal Officer practiticner Level
การศึกษา : ปริญญาตรี
โทรศัพท์ : 02-183-1014
โทรสาร : 0 2183 1012 

 
  พนักงานราชการ  

นางสาวภาวะดี  คำสงค์
Miss Pavadee Khumsong
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์
การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี
โทรศัพท์ : 02-183-1014
โทรสาร : 0 2183 1012 

 

นางสาวเกษวรางค์ เปรมาสวัสดิ์
Miss Kaswrang Parmasawad
ตำแหน่ง : นิติกร
การศึกษา : นิติศาสตร์บัณฑิต
โทรศัพท์ : 02-183-1014
โทรสาร : 0 2183 1012