กลุ่มตรวจการสหกรณ์

 

  ข้าราชการ  

Vacancyb.jpg 

 


ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์
การศึกษา : 
โทรศัพท์ : 02-183-1014 
โทรสาร : 0 2183 1012 

mail

 

นางสาว ชลิดา อ่อนละมุล
Miss Chalida onlamul
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
การศึกษา : บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
โทรศัพท์ : 02-183-1014 
โทรสาร : 0 2183 1012 

mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางสาว พัฐญกานต์  ขันดี
Miss Pattayakant Khandee
ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
Legal Officer practiticner Level
การศึกษา : ปริญญาตรี
โทรศัพท์ : 02-183-1014
โทรสาร : 0 2183 1012 

 
  พนักงานราชการ  

นางสาวรัชกมล   แป้นเหมือน
Miss Ruchkamol  Panmuen
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์
การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี
โทรศัพท์ : 00-183-1012
โทรสาร : 0 2183 1012


 

นางสาวเกษวรางค์ เปรมาสวัสดิ์
Miss Kaswrang Parmasawad
ตำแหน่ง : นิติกร
การศึกษา : นิติศาสตร์บัณฑิต
โทรศัพท์ : 02-183-1014
โทรสาร : 0 2183 1012