กลุ่มตรวจการสหกรณ์

 

  ข้าราชการ  

 

นายภราดร เอกชน
Mr.Paradon Eakkachon
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์
การศึกษา : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
โทรศัพท์ : 085-060-0559 
โทรสาร : 0 2183 1012 

mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางสาว ชลิดา อ่อนละมุล
Miss Chalida onlamul
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
การศึกษา : บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
โทรศัพท์ : 080-453-6924 
โทรสาร : 0 2183 1012 

mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางสาว พัฐญกานต์  ขันดี
Miss Pattayakant Khandee
ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
Legal Officer practiticner Level
การศึกษา : ปริญญาตรี
โทรศัพท์ : 0612535941
โทรสาร : 0 2183 1012 

mail   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 
  พนักงานราชการ  

นางสาวภาวะดี  คำสงค์
Miss Pavadee Khumsong
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์
การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี
โทรศัพท์ : 092-639-3256
โทรสาร : 0 2183 1012 

mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางสาวเกษวรางค์ เปรมาสวัสดิ์
Miss Kaswrang Parmasawad
ตำแหน่ง : นิติกร
การศึกษา : นิติศาสตร์บัณฑิต
โทรศัพท์ : 086-101-9003
โทรสาร : 0 2183 1012

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.