กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
(Cooperative Promotion Group 1)

พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอพระประแดง

  ข้าราชการ    

  

 

 

 

 

 

 

างสาวปสุตา  ภูสอดสี
Miss. Pasuta Phusodsee

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
              ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
การศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) 
โทรศัพท์ : 083-356-1066
โทรสาร : 0 2183 1012 

mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

ดูแลรับผิดชอบสหกรณ์ จำนวน 30 แห่ง

1 สกต. ลูกค้า ธกส. สมุทรปราการ จำกัด

2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

3 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ จำกัด

4 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจน้ำ จำกัด

5 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสมุทรปราการ จำกัด

6 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรปราการ จำกัด

7 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานในเครือสหยูเนี่ยนเขตบางปู จำกัด

8 สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทอีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

9 สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มสยามสตีล จำกัด

10 สหกรณ์ออมทรัพย์สยามกลาสอินดัสทรี จำกัด

11สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานโตโยต้า จำกัด

12สหกรณ์ออมทรัพย์เอส เอส เค กลการ จำกัด

13สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเอจีซี แฟลตกลาส จำกัด

14สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยยาซากิและในเครือ จำกัด

15 สหกรณ์ออมทรัพย์ยางสยาม จำกัด

16 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานถุงเท้าไทย จำกัด
17 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเอ็น เอช เค สปริง จำกัด

18 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพนักงานไทยฮีโน่
ประเทศไทย จำกัด
19 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเด็นโซ่ ประเทศไทย จำกัด
20 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก
จำกัด
21 ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลสมุทรปราการ จำกัด
22 สหกรณ์บริการเดินรถพระประแดงเจดีย์ จำกัด
23 สหกรณ์บริการผู้ค้าสุกรชำแหละสมุทรปราการ
จำกัด
24 สหกรณ์บริการเอื้ออาทรเทพารักษ์ 1 จำกัด
25 สหกรณ์บริการถาวรพัฒนา จำกัด
26 สหกรณ์บริการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์
จำกัด
27 สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย จำกัด
28 สหกรณ์เคหสถานชุมชมสามห่วง จำกัด
29 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงนางนวล จำกัด
30 สหกรณ์เคหสถานเมืองใหม่ร่วมใจพัฒนา จำกัด

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายธีรเดช ฉัตรธิรักษ์
Mr.Teeraded Chattirak
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
               (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

โทรศัพท์ : 095-9579830
โทรสาร : 0 2183 1012 
mail 
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ดูแลรับผิดชอบสหกรณ์ /กลุ่มเกษตกรจำนวน 21 แห่ง

 สหกรณ์การเกษตรสาขลา จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์เคมีภัณฑ์ จำกัด

3  สหกรณ์ออมทรัพย์ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด

4  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด

5  สหกรณ์ออมทรัพย์เอเชี่ยนมารีนเซอร์วิส จำกัด

6  สหกรณ์ออมทรัพย์เอส เอส เค สแตมป์ปิ้ง จำกัด

7  สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยยางกิจไพศาลและในเครือ จำกัด

8  สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยเบนกัน จำกัด

9   สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทพัตราภรณ์ไทยการย้อม จำกัด

10  สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยโพลีฟอสเฟตและเคมีภัณฑ์ จำกัด

11  สหกรณ์ออมทรัพย์อินเตอร์สตีล จำกัด

 

 

12 สหกรณ์ออมทรัพย์เอส วาย เค จำกัด

13 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนปากลัดสามัคคี จำกัด

14 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนลัดหลวง จำกัด

15 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแสงทิพย์ จำกัด

16 สหกรณ์เคหสถานร่วมใจพัฒนาแหลมฟ้าผ่า จำกัด

17 สหกรณ์เคหสถานเครือข่ายสลัมพระราม 3 จำกัด

18 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงบางด้วน จำกัด

19 สหกรณ์เคหสถานรวมใจพัฒนาบางโปรง จำกัด

20 สหกรณ์เคหสถานในคลองบางปลากด จำกัด

21 กลุ่มเกษตรกรทำสวนส้มเทพรสคุ้งบางกะเจ้

 

 

 

 

Kwanchanok

นางสาวขวัญชนก ท้วมพิบูลย์
Miss. Quanchanok Tuampibool
ตำแหน่ง :นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
การศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA.)
โทรศัพท์ : 094-593-4599
โทรสาร : 021831012
mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

ดูแลรับผิดชอบสหกรณ์ จำนวน 21 แห่ง

1 สหกรณ์ออมทรัพย์ซูมิโซ เมทัล ประเทศไทย จำกัด

2 สหกรณ์ออมทรัพย์แปรงไทยและบีโอ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์สยามเคมีคอลอินดัสตรี้ จำกัด

4 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานกลุ่มแอมพาส จำกัด

5 สหกรณ์ออมทรัพย์แอลเมทไทย จำกัด

6 สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยบริติช จำกัด

7 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเอราวัณและดุสิตสิ่งทอ จำกัด

8 สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยดีคัล จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์พุทธเอนกประสงค์ว่องวานิช จำกัด

10 สหกรณ์ออมทรัพย์ถิรไทย จำกัด

 

11 สหกรณ์ออมทรัพย์โอเชียนกลาส จำกัด

12 สหกรณ์ออมทรัพย์เค.ซี.อี.ไอ จำกัด

13 สหกรณ์ออมทรัพย์ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด

14 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนธารน้ำใจเดลต้า จำกัด

15 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนยัวซ่าสัมพันธ์ จำกัด

16 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพิพัฒน์สัมพันธ์ จำกัด

17 สหกรณ์บริการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จำกัด

18 สหกรณ์เคหสถานพัฒนาชุมชนนาคพิรุณ จำกัด

19 สหกรณ์เคหสถานพัฒนาแพรกษาใหม่ จำกัด

20 สหกรณ์เคหสถานคลองใหม่รวมใจพัฒนา จำกัด

21 สหกรณ์เคหสถานธารทิพย์บางโปรง 2  จำกัด

 

 
aun
 
นางสาวอัญชลี  ภูมิไชยา
Miss. Oanchalee  Pumchaiya
ตำแหน่ง :นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
การศึกษา : เศรษฐศาสตรบัณฑิต
                สาขาเศรษฐศาสตร์
โทรศัพท์ : 085-8871793
โทรสาร : 021831012
mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

ดูแลรับผิดชอบสหกรณ์ จำนวน 15 แห่ง

1. สหกรณ์ออมทรัพย์สังกะสีไทย จำกัด

2. สหกรณ์ออมทรัพย์โกเบลโก้ จำกัด

3. สหกรณ์ออมทรัพย์สาลี่คัลเลอร์ จำกัด

4. สหกรณ์ออมทรัพย์วีก้าบอลส์ จำกัด

5. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสีไทยกันไซเพนท์ จำกัด

6. สหกรณ์ออมทรัพย์เซ็นทรัล เมทัล ประเทศไทย จำกัด

7. สหกรณ์ออมทรัพย์แอร์โรว์ จำกัด

8. สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยชูการ์ จำกัด

 


 9. สหกรณ์ออมทรัพย์ทีไอดี จำกัด

10. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสินธานี จำกัด

11. สหกรณ์เคหสถานพัฒนาชุมชนแสนสุข จำกัด

12. สหกรณ์เคหสถานสินทรัพย์มั่นคง จำกัด

13. สหกรณ์เคหสถานหล่อเสาเข็ม จำกัด

14. สหกรณ์เคหสถานพัฒนาบ้านใหม่ตาก๊ก จำกัด

15. สหกรณ์เคหสถานมีสุข จำกัด

  พนักงานราชการ    
 

นางสาวนันท์นภัส ธนะฤกษ์
Miss. Nannapas Thanarerg
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์
การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
                  สาขาการจัดการทั่วไป
โทรศัพท์ : 092-429-1118
โทรสาร : 0 2183 1012 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดูแลรับผิดชอบสหกรณ์ จำนวน 11 แห่ง

1  สหกรณ์ออมทรัพย์อัคคีปราการ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ยูนิไทย จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ตะวันนา จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์บีเอ็มทีพี จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์อาร์ เอส แคนเนอรี่ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์บ้าน ไอ. พี. จำกัด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สมิทธิญาณและเพื่อน จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน อู เอ โน จำกัด

9.  สหกรณ์เคหสถานทรัพย์มีสุข จำกัด

10. สหกรณ์เคหสถานคลองบางปู จำกัด

11. สหกรณ์เคหสถานชุมชนสร้างตนเอง จำกัด