กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
(Cooperative Promotion Group 2)

พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ  อำเภอบางเสาธง

  ข้าราชการ    

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

 


 

ดูแลรับผิดชอบสหกรณ์ จำนวน 18 แห่ง

1.สหกรณ์การเกษตรบางพลี จำกัด

๒.สหกรณ์ออมทรัพย์ ดอนโมชั่น จำกัด

๓.สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จำกัด

๔.สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท จำกัด

๕.สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเฟดเดอรัลอีเลคตริก จำกัด

๖.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทอุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด

๗.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสมบรูณ์กรุ๊ป จำกัด

๘.สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำกัด

๙.สหกรณ์ออมทรัพย์สยามนิสสัน จำกัด

๑๐.สหกรณ์ออมทรัพย์แสตนดาร์ดแคน จำกัด

 

๑๑.สหกรณ์บริการเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ จำกัด

๑๒.ชุมนุมสหกรณ์บริการเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ จำกัด

๑๓.สหกรณ์การเกษตรบางบ่อ จำกัด

๑๔.สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบางบ่อ จำกัด

๑๕.สหกรณ์เคหสถานบางบ่อเพิ่มทรัพย์ จำกัด

๑๖.สหกรณ์เคหสถานปลาสลิดบางบ่อ จำกัด

๑๗.สหกรณ์เคหสถานแสงตะวัน จำกัด

๑๘.สหกรณ์เคหสถานบ้านเกาะแก้ว จำกัด

 

 

 

 

นางสาวดวงใจ พวงจำปา
Miss.Duangjai Puangjampa
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
การศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต
               (การจัดการทั่วไป)
โทรศัพท์ : 02-183-1012
โทรสาร : 0 2183 1012 

 

ดูแลรับผิดชอบสหกรณ์ จำนวน 14 แห่ง

๑.สหกรณ์ออมทรัพย์กันยงอีเลคทริก จำกัด

๒.สหกรณ์ออมทรัพย์คอสโมอุตสาหกรรม จำกัด

๓.สหกรณ์ออมทรัพย์ทึเอสพีและทีเอ็มบีพี จำกัด

๔.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ทีเคที จำกัด

๕.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท ลอยตี้ จำกัด

๖.สหกรณ์ออมทรัพย์ยานภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด

๗.สหกรณ์ออมทรัพย์ศรีสำอางซัพพลายเออร์ จำกัด

 ๘.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบางพลีร่วมใจ จำกัด

๙.สหกรณ์บริการรถตู้บางพลี จำกัด

๑๐.สหกรณ์เคหสถานบางนาเมืองใหม่ จำกัด

 ๑๑.สหกรณ์ออมทรัพย์รวมใจไทย เคเค จำกัด

๑๒.สหกรณ์ออมทรัพย์วิจิตราภรณ์รังสี จำกัด

๑๓.สหกรณ์เคหสถานคลองลำพู จำกัด

 ๑๔.สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยโคอิโทะ จำกัด

 

 

 

 

 

  พนักงานราชการ

 

 

 

 

 

นายวิสุทธิ์  สุวรรณ
Mr.Visut Suwan
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์
การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
                 สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 02-183-1012
โทรสาร : 0 2183 1012 

 

 ดูแลรับผิดชอบสหกรณ์ จำนวน 9 แห่ง

๑.สหกรณ์ออมทรัพย์ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด

๒.สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด

๓.สหกรณ์ออมทรัพย์เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด

๔.สหกรณ์ออมทรัพย์มาห์เลสยาม ฟิลเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด

๕.สหกรณ์ออมทรัพย์วรจักรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

๖.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนร่วมทุนพัฒนาไทย จำกัด

๗.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชลเทพ-นิลุบล จำกัด

๘.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอาซาฮีเทค ประเทศไทย จำกัด

๙.สหกรณ์บ้านมั่นคงบางพลีน้อย จำกัด

 

 

 

นางสาวสิริพร เกิดทอง 
Miss Siriporn Kerdthong
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
การศึกษา: ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
โทรศัพท์: 02-183-1012
โทรสาร : 0 2183 1012 

 

ดูแลรับผิดชอบสหกรณ์ จำนวน 9 แห่ง

1.สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท คิทซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

๒.สหกรณ์ออมทรัพย์บางกอกสตีลไวร์ จำกัด

๓.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน อีพีซี จำกัด

๔.สหกรณ์ออมทรัพย์เลอองกาเวิลด์ จำกัด

๕.สหกรณ์ออมทรัพย์ไวร์ เฟธ ฟู้ด จำกัด

๖.สหกรณ์ออมทรัพย์อาปิโกพลาสติก จำกัด

๗.สหกรณ์ออมทรัพย์เอนไกไทย จำกัด

๘.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโคมัตสุ จำกัด

๙.สหกรณ์ออมทรัพย์สยามซีเนเตอร์ จำกัด

 

 

 

 

 

 

Vacancyb

 
 
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
การศึกษา :

โทรศัพท์ : 00-183-1012
โทรสาร : 0 2183 1012 

ดูแลรับผิดชอบสหกรณ์ จำนวน 9 แห่ง

1.สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มไทยเรดิเอเตอร์ จำกัด

๒.สหกรณ์ออมทรัพย์นิตโต เซโก (ประเทศไทย) จำกัด

๓.สหกรณ์ออมทรัพย์บีดีไอกรุ๊ป จำกัด

๔.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท ตั้งยิ่งวัฒนา จำกัด

๕.สหกรณ์ออมทรัพย์เมืองทองสัมพันธ์ จำกัด

6.สหกรณ์บริการเดินรถเมล์เล็กบางบ่อคลองด่าน จำกัด

7.สหกรณ์เคหสถานเมืองใหม่พัฒนา จำกัด

8.สหกรณ์เจริญวัฒนา จำกัด

9.กลุ่มเกษตรกรทำนาบางโฉลง