กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
(Cooperative Promotion Group 2)

พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ  อำเภอบางเสาธง

  ข้าราชการ    

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

นายพรเทพ  แก้วประเสริฐ
Mr. Pornthep Kaewprasert
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
               (การจัดการทั่วไป)

โทรศัพท์ : 086-774-8015
โทรสาร : 0 2183 1012 
mail
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

ดูแลรับผิดชอบสหกรณ์ จำนวน 18 แห่ง

1.สหกรณ์การเกษตรบางพลี จก

2.สหกรณ์การเกษตรบางบ่อ จก.

3.สอ.พนักงานบริษัทอุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จก.

4.สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จก.

5.สหกรณ์ออมทรัพย์สยามนิสสัน จก.

6.สหกรณ์ออมทรัพย์เฟดเดอรัลอีเลคตริก จก.

7.สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยซัมมิทโอโตพาร์ท จก.

8.สหกรณ์ออมทรัพย์กิจการบิน บริษัท การบินไทย จก.

9.สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จก.

 

10. สหกรณ์ออมทรัพย์ นิตโต เซโก (ประเทศไทย) จก.

11. สหกรณ์ออมทรัพย์สแตนดาร์ดแคน จก.

12. สหกรณ์ออมทรัพย์ ดอน โม ชั่น จก.

13. สหกรณ์เคหสถานปลาสลิดบางบ่อ จก.

14. สหกรณ์เคหสถานบ้านเกาะแก้ว จก.

15. สหกรณ์เคหสถานบางบ่อเพิ่มทรัพย์ จก.

16. สหกรณ์เคหสถานแสงตะวัน จก.

17. สหกรณ์บริการเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ จก.

18. ชุมนุมสหกรณ์บริการเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ จก.

 

 

 

นางสาวดวงใจ พวงจำปา
Miss.Duangjai Puangjampa
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
การศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต
               (การจัดการทั่วไป)
โทรศัพท์ : 087-2398044
โทรสาร : 0 2183 1012 

 mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ดูแลรับผิดชอบสหกรณ์ จำนวน 15 แห่ง

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยโคะอิโท จำกัด

2. สหกรณ์ออมทรัพย์กันยงอีเลคทริก จำกัด

3. สหกรณ์ออมทรัพย์ศรีสำอางค์ซัพพลายเออร์ จำกัด

4. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ทีเคที จำกัด

5. สหกรณ์ออมทรัพย์วอลโว่ จำกัด

6. สหกรณ์ออมทรัพย์ยานภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด

7. สหกรณ์ออมทรัพย์เอนไกไทย จำกัด

 

 

8. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอาซาฮีเทค ประเทศไทย จำกัด

9. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบางพลีร่วมใจ จำกัด

10. สหกรณ์บริการรถตู้บางพลี จำกัด

11. สหกรณ์เคหสถานเมืองใหม่พัฒนา จำกัด

12. สหกรณ์เคหสถานบางนาเมืองใหม่ จำกัด

13. สหกรณ์เคหสถานชุมชนวรรณทอง จำกัด

14. สหกรณ์เคหสถานคลองลำพู จำกัด

15. กลุ่มเกษตรกรทำนาบางโฉลง

 

  พนักงานราชการ

 

 

 

 

 

นายวิสุทธิ์  สุวรรณ
Mr.Visut Suwan
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์
การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
                 สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 063-337-2865
โทรสาร : 0 2183 1012 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 ดูแลรับผิดชอบสหกรณ์ จำนวน 12 แห่ง

1. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสมบรูณ์กรุ๊ป จำกัด

2. สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด

3. สหกรณ์ออมทรัพย์มาห์เลสยามฟิลเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด

4. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท คิทซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

5. สหกรณ์ออมทรัพย์เลอองกา เวิล์ด จำกัด

6. สหกรณ์ออมทรัพย์วรจักรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 

7. สหกรณ์เครดิตโคมัตสุ จำกัด

8. สหกรณ์เครดิตชลเทพ-นิลุบล จำกัด

9 สหกรณ์เครดิตร่วมทุนพัมนาไทย จำกัด

10.สหกรณ์เจริญวัฒนา จำกัด

11.สหกรณ์บ้านมั่นคงบางพลีน้อย จำกัด

12. สหกรณ์เคหสถานกองทุนร่วมพัฒนาชุมชน จำกัด

 

นางสาวสิริพร เกิดทอง 
Miss Siriporn Kerdthong
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
การศึกษา: ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
 

โทรศัพท์: 0963629597
โทรสาร : 0 2183 1012 

mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดูแลรับผิดชอบสหกรณ์ จำนวน 8 แห่ง

1. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบางบ่อ จำกัด

2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทรน (ประเทศไทย) จำกัด

3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน อีพีซี จำกัด

4. สหกรณ์ออมทรัพย์อาปิโกพลาสติก จำกัด

 

 

 

5. สหกรณ์ออมทรัพย์เมืองทองสัมพันธ์ จำกัด

6. สหกรณ์ออมทรัพย์ริษัท ตั้งยิ่งวัฒนา จำกัด

7. สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มไทยเรดิเอเตอร์ จำกัด

8. สหกรณ์ออมทรัพย์เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด

 

 

นางสาวรัชกมล   แป้นเหมือน
Miss Ruchkamol  Panmuen
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี
โทรศัพท์ : 090-109-6732
โทรสาร : 0 2183 1012 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดูแลรับผิดชอบสหกรณ์ จำนวน 9 แห่ง

1. สหกรณ์ออมทรัพย์วิจิตราภรณ์รังสี จำกัด

2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท ลอยตี้ จำกัด

3. สหกรณ์ออมทรัพย์บางกอกสตีลไวร์ จำกัด

4. สหกรณ์ออมทรัพย์สยามซีเนเตอร์ จำกัด

5. สหกรณ์ออมทรัพย์บีดีไอกรุ๊ป จำกัด

6. สหกรณ์ออมทรัพย์รวมใจ ไทยเคเค จำกัด

7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด

8. สหกรณ์ออมทรัพย์ไวด์ เฟธ ฟูดส์ จำกัด

9. สหกรณ์บริการเดินรถเมล์เล็กบางบ่อคลองด่าน จำกัด