เข้าแนะนำ ส่งเสริมแนวทางการดำเนินโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลในสหกรณ์เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ

  วันที่ 29 มิถุนายน 2563  นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ มอบหมายให้นางพัชรีย์ นาคเอี่ยม

สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ แนะนำ ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางพัชรีย์ นาคเอี่ยม

การประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2563ผ่านระบบประชุมทางไกล (Web Conference)

         วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน/ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

การประชุมชี้แจง ซักซ้อมและทำความเข้าใจแบบรายงานผลส่งเสริมปี 2563 และการจัดทำแผนส่งเสริมปี 2564 ผ่านระบบ ZOOM Cloud meeting

   วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์

เข้าแนะนำ ส่งเสริม การจัดทำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์เคหสถานรวมใจพัฒนาบางโปรง จำกัด

   วันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้นางพัชรีย์ นาคเอี่ยม

เข้าแนะนำ ส่งเสริม แนวทางการดำเนินโครงการสสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล สหกรณ์เคหสถานรวมใจพัฒนาบางโปรง จำกัด

   วันที่ 12 มิถุนายน 2563  นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ มอบหมายให้นางพัชรีย์ นาคเอี่ยม