S 4644945
ประชุมเเนวทางการกำกับเเละตรวจสอบสหกรณ์
วันที่ 21 เมษายน 2565 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานประชุมเเนวทางการกำกับเเละตรวจสอบสหกรณ์ โดยมีผู้ตรวจราชการกรม สหกรณ์จังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่ม เเละเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom) ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ โดยนายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับผอ.กลุ่มงานฯ และผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 2 การประชุมในวันนี้เพื่อติดตามเเละสั่งการให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกเเห่งให้ความสำคัญกับการตรวจการสหกรณ์อย่างจริงจัง โดยขอให้ตรวจสอบการดำเนินงาน เเละการกำกับดูเเลสหกรณ์ไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สมาชิกสหกรณ์

S 42524755

การกระจายผลผลิตส้มโอของสมาชิกสกรณ์การเกษตรบางคนที

 วันที่ 14 มีนาคม 2565 นายไพบูลย์  จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ประสานงานกับสหกรณ์การเกษตรบางคนที จำกัด  จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อช่วยกระจายผลผลิตส้มโอของสมาชิกสหกรณ์ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค - 19 ทำให้ขายผลผลิตได้จำนวนน้อย โดยนำมากระจายไปยังสหกรณ์ต่าง ๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ และบุคลากรภายในสำนักงานที่มีความสนใจสั่งซื้อ รวมทั้งสิ้นจำนวน 820 ลูก 

50893
การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
วันที่ 23 มีนาคม 2565 นายไพบูลย์ จิรธานันท์  สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ  มอบหมายให้นายรุ่งเรือง อมรวิริยะกุล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และนางสาวขวัญชนก ท้วมพิบูลย์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  เข้าประชุมร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการให้คำแนะนำชี้แจงแนวทางการปฏิบัติแก่ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

S 6824118

พิธีแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมวันมะม่วงน้ำดอกไม้ สมุทรปราการ”                         

         วันที่ 8 มีนาคม 2565 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน  ในพิธีแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมวันมะม่วงน้ำดอกไม้ สมุทรปราการ” ระหว่างวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ อ.บางพลี เพื่อประชาสัมพันธ์มะม่วงน้ำดอกไม้ ของดีจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้เกษตรกรได้นำมะม่วงคุณภาพดีมาจัดจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไป ภายในงานมีการประกวดมะม่วง และให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่ผู้สนใจในการปลูกมะม่วง โดยนายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน

งานฟวเดย ณ ศพก. อ.เมอง 21365 ๒๒๐๓๒๑ 0

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565   

วันที่ 21 มีนาคม 2565  นายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้นายเกรียงไกร นาคเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์และคณะ  เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.อำเภอเมืองสมุทรปราการ) หมู่ที่ 3 ตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60 ราย โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการสหกรณ์และการรวมกลุ่ม แจกเอกสารประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ แจกเกลือธรรมชาติและของรางวัลให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่มารับบริการ โดยมี นายชวลิต ทรงกิตติ นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

คลนกเคลอนท ณ วดบวโรย 1365 ๒๒๐๓๐๑ 68

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  (ครั้งที่ 2/2565)           

          วันที่ 1 มีนาคม 2565  นายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายเกรียงไกร นาคเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์และคณะ  เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ครั้งที่ 2/2565) ณ วัดบัวโรย ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการสหกรณ์ แจกเอกสารประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ แจกเกลือธรรมชาติและของรางวัลให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่มารับบริการ โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ