S 70705214

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2566

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และเครือข่ายกลุ่มอาชีพสังกัดสหกรณ์ ในจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมจัดกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย พิธีทางศาสนาถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2566 (26 กุมภาพันธ์) เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องพระเกียรติให้เป็น พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ในการนี้ นางปารณีย์  ลมกิ่ง สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีอ่านสารพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมีนายธนู  โพธิ์ทอง ประธานคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายมงคลัตถ์  พุกะนัดด์ ประธานเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจสินเชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพ เป็นผู้กล่าวสดุดีพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ซึ่งมีผู้แทนสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพสหกรณ์ ผู้แทนหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

           

A92F4FBD 0A10 49F1 BE7C C1800E2AD9E0 L0 001

กิจกรรมส่งมอบและปล่อยสารบำบัดน้ำเสีย ขจัดกลิ่นเหม็น และกำจัดลูกน้ำยุง

          วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมส่งมอบและปล่อยสารบำบัดน้ำเสีย ขจัดกลิ่นเหม็น และกำจัดลูกน้ำยุงรำคาญแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วม และน้ำแช่ขังจนเกิดความเสียหาย ทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย และส่งกลิ่นเหม็น โดยมีนายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้ง ผู้นำท้องถิ่น หมอดินอาสาและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ซึ่งมีประสิทธิภาพช่วยบำบัดน้ำเน่าเสียและขจัดกลิ่นเหม็น โดยสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการจัดเตรียมไว้ให้ชุมชนจำนวน 2,000 ลิตร เพื่อนำไปใช้บำบัดน้ำเสียและมีการสาธิตการผลิต - การใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ให้สมาชิกในชุมชนสามารถผลิตใช้เอง ณ ชุมชนบ้านนาแม่ขาว ม.5 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

IMG 7904

กิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน (ไร่นาสวนผสม)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในกิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน (ไร่นาสวนผสม) และรับฟังรายงานสรุปผลข้อมูลของ การดำเนินงานภายในแปลงเกษตรของนายสุธีร์ แป้นสมบูรณ์ เกษตรกรดีเด่นได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม โดยนางปารณีย์ ลมกิ่ง สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำท้องถิ่น และเกษตรกรผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน หมู่ 4 ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

1

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีชองชาติ

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วม “กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีชองชาติ” เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี 21 ตุลาคม ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ มีหัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัดฯ จิตอาสา ร่วมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณ ศูนย์การเรียนรู้ “โคกหนองนา รวมน้ำใจและความหวัง  กรมราชฑัณฑ์” เรือนจำกลางสมุทรปราการ

2

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565”

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายศุภมิตร ชินศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565” เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งนายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการวางพานพุ่มดอกไม้สด และบุคลากรของสำนักงานฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการภายในบริเวณหอประชุมศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ

หว
กิจกรรมปล่อยพันธุ์  ปูทะเลคืนสู่อ่าวไทย
             วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ “วันประมงแห่งชาติประจำปี 2565” โดยนายไพบูลย์ จิรธานันท์  สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และเกษตรกรชาวประมงในชุมชนสีล้งรักท้องถิ่น ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน
            สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ ได้กำหนดจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ “กิจกรรมปล่อยพันธุ์  ปูทะเลคืนสู่อ่าวไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา” อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปูทะเล ทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งในแหล่งธรรมชาติให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น และฟื้นฟูพันธุ์ปูทะเลให้สามารถขยายพันธุ์ต่อไปด้วยความยั่งยืน ณ ชุมชนสีล้ง หมู่ 12  ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ