S 159531012       
ประชุมเพื่อรับมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นางพัชรีย์ นาคเอี่ยม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้นายพีระเดช เดชศราเดโช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายที่สำคัญ สู่การปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ โดยมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบออนไลน์ Application Zoom ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ อาคาร 1 ชั้น 6

346370

การอบรมตามโครงการ Fin. ดี Happy Life!!!

วันที่ 7 ตุลาคม 2564  นางพัชรีย์ นาคเอี่ยม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ข้าราชการจากกลุ่มงานและกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 3 ราย เข้ารับการอบรมตามโครงการ Fin. ดี Happy Life!!! ซึ่งเป็นโครงการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับพฤติกรรมและสร้างทักษะทางการเงินให้แก่กลุ่มคนวัยทำงาน ซึ่ง ธปท. จะดำเนินการฝึกอบรมและ เป็นพี่เลี้ยงให้กับตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ (ทั้งภาครัฐและเอกชน) เพื่อให้ตัวแทนกลับไปเป็นวิทยากรทางการเงินประจำหน่วยงาน หรือที่เรียกว่า Fin. Trainer ทำหน้าที่ในการ ถ่ายทอดความรู้ ด้านการวางแผนการเงินและการบริหารจัดการหนี้ รวมถึงการจัดกิจกรรมกระตุ้นพฤติกรรม และติดตามผลของบุคลากรในองค์กร การอบรมในครั้งนี้ช่วยให้ ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปปรับใช้ในการส่่งเสริมสหกรณ์อีกทางหนึ่งได้ซึ่งเป็นการอบรมผ่านระบบช่องทาง Online ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

348821

ส่งเสริมและหาแนวทางร่วมกันในการแก้ปัญหาการปิดบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จำกัด

วันที่ 11 ตุลาคม 2564  นางพัชรีย์ นาคเอี่ยม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายพรเทพ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2 ร่วมหารือกับประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จำกัด เพื่อให้คำแนะนำ ส่งเสริมและหาแนวทางร่วมกันในการแก้ปัญหาการปิดบัญชีของสหกรณ์     ณ ห้องสหกรณ์จังหวัด  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

346312

การประชุมคณะทำงานพิจารณาข้อหารือ ครั้งที่ 11/2564

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 นางพัชรีย์ นาคเอี่ยม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพิจารณาข้อหารือ ครั้งที่ 11/2564 เพื่อพิจารณาข้อหารือเกี่ยวกับข้อบังคับสหกรณ์ ให้เป็นไปตามระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยข้อหารือตามกฏหมายฯ ให้สามารถนำผลการหารือไปชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้องได้ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 2

348812

ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ครั้งที่10/2564

วันที่ 11 ตุลาคม 2564  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ครั้งที่10/2564 เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณพ.ศ.2564 และพิจารณาร่วมกันในการวางแผนและหาแนวทางปรับปรุงการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้มีประสิทธิ์ภาพและบรรลุผลตามตัวชี้วัด พร้อมทั้งมีการเสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของปีที่ผ่านมาเพื่อนำมาปฏิบัติในปีนี้ให้สำเร็จ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ชั้น3

    986df435889be9856ca407742e178643 XL  

พิธีมอบโล่รางวัลการประกวดคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้นแบบที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          นายปรืชา พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลการประกวดคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้นแบบที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2564 ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานถุงเท้าไทย จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทปราการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
              สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานถุงเท้าไทย จำกัด จัดตั้งเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554 มีสมาชิก จำนวน 275 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) สหกรณ์ได้ดำเนินธุรกิจรับฝากเงินและให้สินเชื่อ มีทุนดำเนินงานมากกว่า 17 ล้านบาท ที่ผ่านมาสมาชิกสหกรณ์มีรายรับไม่พอกับรายจ่าย มีหนี้สิน ไม่มีเงินออม สหกรณ์ฯ จึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ โดยใช้หลักการ “ระเบิดจากข้างใน” นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้พนักงานเปลี่ยนนิสัยและพฤติกรรม โดยการนำมาประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม ในปี พ.ศ.2560 สหกรณ์ฯดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น กิจกรรมการออม และโครงการลดหวยด้วยการออม เพื่อนำเงินจากการเล่นหวยมาหยอดกระปุก สร้างนิสัยการออม มีสำนึกที่ดีด้านการออม สร้างกิจกรรมให้สมาชิกเกื้อกูลกัน มีความสามัคคี ช่วยเหลือเอื้ออาทรกัน ปัจจุบันสมาชิกสามารถลดหนี้ มีเงินออม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี มีคุณธรรม มีความพอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ใน 76 จังหวัด และ 2 พื้นที่ รวมจำนวน 390 แห่ง (จังหวัดละ 5 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรนำแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ ใช้ในการดำเนินงาน สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมด้วยการดำเนินกิจกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เคยเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของกรมฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 ถึงปัจจุบัน โดยเน้นสถาบันเกษตรกรที่มีรูปแบบการบริหารจัดการที่ดี นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินงานและส่งเสริมให้สมาชิกนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อให้เป็นแบบอย่างสำหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอื่นในการนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และการสนับสนุนให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีการดำเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป