หว
กิจกรรมปล่อยพันธุ์  ปูทะเลคืนสู่อ่าวไทย
             วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ “วันประมงแห่งชาติประจำปี 2565” โดยนายไพบูลย์ จิรธานันท์  สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และเกษตรกรชาวประมงในชุมชนสีล้งรักท้องถิ่น ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน
            สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ ได้กำหนดจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ “กิจกรรมปล่อยพันธุ์  ปูทะเลคืนสู่อ่าวไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา” อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปูทะเล ทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งในแหล่งธรรมชาติให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น และฟื้นฟูพันธุ์ปูทะเลให้สามารถขยายพันธุ์ต่อไปด้วยความยั่งยืน ณ ชุมชนสีล้ง หมู่ 12  ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

8210

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนางสาวสุทัชชา สิทธิหล่อ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์และคณะ เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการสหกรณ์ แจกเกลือธรรมชาติ กระปุกออมสินและต้นกล้ากัญชา ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่มารับบริการ โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยนายชัยพจน์ จรูญพงศ์ และนายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

IMG 6149

กิจกรรมโครงการ “สหกรณ์ ร่วมใจทำความดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ             

             วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดทำกิจกรรมโครงการ “สหกรณ์ ร่วมใจทำความดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โดยได้ทำโครงการ 1 จังหวัด 1 ความดีเพื่อแม่ โดยกิจกรรม ภาคเช้า บำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดลานวัดถวายสังฆทานและปัจจัย ณ วัดตำหรุ ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ภาคบ่าย ได้จัดทำกิจกรรมปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบสำนักงาน ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

163552

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัด สมุทรปราการ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัย มงคล โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานใน พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอาคารศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ

S 10428587
กระจายผลผลิตลำไย จากสหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ และกลุ่มงานต่างๆ ช่วยกระจายผลผลิตลำไย จากสหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จังหวัดเชียงราย สู่ผู้บริโภคที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ต่างๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ ตามโครงการบริหารจัดการผลไม้(ลำไย) เพื่อกระจายออกนอกแหล่งผลิต จำนวนทั้งสิ้น 1,000 ตะกร้า คิดเป็นปริมาณ 3 ตัน

S 80396297

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565  นายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ด้านพิธีการประกอบไปด้วย พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์ จำนวน ๗๑ รูป พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมอาคารศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ