S 146325509

การตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงาน (Energy Audit)     

               วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายธวัตร์ กุ้งทุ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมดำเนินการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงาน (Energy Audit) กับอาจารย์ เฉลิม สารคาม ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการลดใช้พลังงานในหน่วยงานและเพื่อใช้ติดตามตัวชี้วัดการลดพลังงานของหน่วยงานภายใต้การกำกับของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

 

4

พิธีส่งมอบสระเก็บน้ำให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

                เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564  นายพีรวิชญ์  เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้นางพัชรีย์  นาคเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ เข้าร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ ในพิธีส่งมอบสระเก็บน้ำให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 3 ราย  ณ แปลงเกษตรกร ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ ประกอบด้วย นายมีชัย  ฮวดใช้ นายวีระ อุ่นทวง และนายบรรจง แก้วชัง ซึ่งมีการขุดสระเก็บน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ ได้ร่วมปลูกหญ้าแฝกขอบสระกันดินพังทลาย และเผยแพร่ภารกิจ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนโครงการฯในรูปแบบ วีดีโอประชาสัมพันธ์เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องผ่านสื่อในท้องถิ่นด้วย

55996

ประสานงานตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

ประสานงานตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ในโรงเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายเพี้ยน เกตุศรี ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และนางสาวสุทัชชา สิทธิหล่อ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าประสานงานเพื่อดำเนินการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจการสหกรณ์ในโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ โดยมีโรงเรียนวัดด่านสำโรง โรงเรียนสวนส้ม(สุขประชานุกูล) และโรงเรียนวัดมหาวงษ์ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการขยายผลสู่โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการและสามารถต่อยอดการเรียนรู้ให้แก่บุคลการครู นักเรียน ในด้านวิชาการสหกรณ์ต่อไป

1

ซักซ้อมแนวทางในการปฏิบัติงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำไตรมาสที่ 4

              วันที่ 1 กรกฎาคม 2564  นายพีรวิชญ์  เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมข้าราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำไตรมาสที่ 4 ในรูปแบบ VDO Conference โดยถ่ายทอดสัญญาณจากห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ อาคาร 1 ชั้น 6 เพื่อซักซ้อมแนวทางในการปฏิบัติงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำไตรมาสที่ 4 รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม แนะนำสหกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารงบประมาณ เป็นไปตามแผนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานในที่ประชุม

249881

ติดตั้งป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการสหกรณ์

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม2564 นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ  มอบหมายให้นางพัชรีย์ นาคเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมแลัพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์พร้อมคณะ ลงพื้นที่ส่งมอบและติดตั้งป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการสหกรณ์ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จำนวน3 ศูนย์ ประกอบด้วย ศพก.อ.เมืองสมุทรปราการศพก.อ.พระประแดง และศพก.อ.พระสมุทรเจดีย์ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ประโยชน์ของการรวมกลุ่มให้ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ได้เรียนรู้เรื่องสหกรณ์จากศูนย์ศพก. และสามารถนำไปต่อยอดสร้างความร่วมมือร่วมใจตามหลักการสหกรณ์ให้เกิดขึ้นในสังคมต่อไป

246180

โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

               เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564  นายพีรวิชญ์  เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมาย    ให้นางพัชรีย์ นาคเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์และนางสายพิณ จันทร์เลี่ยม เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเกษตรกร ตามหลักสูตรการขับเคลื่อนภาคการเกษตร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระบวนการเรียนรู้ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “การบริหารจัดการเครือข่ายและการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ (การรวมกลุ่มเกษตรกร) “ในการนี้ ได้ถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการกลุ่ม การตลาดนำการผลิต  และการวางแผนการผลิต เน้นการรวมกลุ่มเพื่อลดต้นทุนการผลิต และรวมกันผลิตสินค้าที่ตอบสนองผู้บริโภคเพื่อให้สอดคล้องกับการตลาดในพื้นที่  ณ ที่ทำการกลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ