IMG_3699_2-2.png    7 พฤษภาคม 2562 นายนรินทร์ ยิ้มสรวล สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดประชุม ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการส่งเสริม การผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานด้านพืชประมง ปศุสัตว์ กิจกรรมย่อย เพิ่มช่องทางการระบายผลผลิตทางการเกษตรแปลงใหญ่สู่ผู้บริโภคและการประชุมพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงาสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการเชื่อมโยงเครือข่ายที่เข้มแข็งสามารถเพิ่มอำนาจต่อรองทางการตลาด ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม โดยผ่านศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการ ได้มี ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ จำนวน 2 สหกรณ์ คือ สหกรณ์การเกษตรบางบ่อ จำกัด และสหกรณ์บริการเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ จำกัด ทั้งนี้ได้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จำนวน 2 ฉบับ คือ 1) การซื้อ-ขาย “ข้าวหอมสมุทรปราการ”พันธุ์ปทุมธานี 1 และข้าวพันธุ์ กข 43 ในพื้นที่นาแปลงใหญ่ กับ ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ 2) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาดสินค้าสหกรณ์ ระหว่าง เครือข่ายสหกรณ์ผู้รวบรวมผลไม้จังหวัดตราด กับ ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ซึ่งมีสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการลงนามเป็นพยาน