IMG 4035

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นายนรินทร์ ยิ้มสรวล สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ  ได้จัดโครงการสหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม

น้อมนำพระราชปณิธานความดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมนำแนวทางจิตอาสา มาต่อยอดเสร้างจิตสำนึกสาธารณะให้กับทุกภาคส่วน และการสืบสานพระราชปณิธานบำเพ็ญตน เป็นผู้ให้ ภายใต้โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยร่วมกันไปทำความสะอาดบริเวณวัดตำหรุ