IMG 4041

วันที่ 29 พฤษภาคม2562 นายนรินทร์ ยิ้มสรวล เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการป้องกันการเกิดข้อบกพร่องในสหกรณ์

มีสหกรณ์เข้ารับฟังจำนวน 30 สหกรณ์ และข้าราชการจำนวน 20 คนโดยนายทนา ต้องโพนทอง นิติกรชำนาญการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในเรื่องพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
และพระราชบัญญัติสหกรณ์พ.ศ. 2542 (ฉบับที่2) พ.ศ.2553 และ(ฉบับที่3) พ.ศ.2562 และได้ยกตัวอย่างคดีทางปกครองของสหกรณ์
ให้ที่ประชุมเข้าใจ การซื้อที่ดินราคาสูงเกินความเป็นจริง การคัดค้านในที่ประชุมผู้คัดค้านไม่ต้องรับผิดชอบ