กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดสาธารณูปโภคพื้นฐาน ณ เทศบาลตำบลบางปู