วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่สูงขึ้น

และผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิเคราะห์ประเมินสถานภาพและผลการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาร่วมกัน และมอบใบประกาศสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ระดับดีเลิศ ปี 2562 จำนวน 21 สหกรณ์ โดยมีผู้แทนสหกรณ์เข้าประชุมจำนวน 75 คน