การประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓


วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายประกอบ เผ่าพงศ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการ ส่วนกลาง เขตที่ ๑ และ ๒ เดินทางมาตรวจราชการ เพื่อติดตามงาน เรื่องร้องเรียน, ข้อบกพร่อง, การชำระบัญชี, และการบันทึกข้อมูลโปรไฟล์สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ให้การต้อนรับ