สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วม
การประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 12/2562
วันที่ 26 ธันวาคม 2562

นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ประจำสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 12/2562 ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่านระบบการประชุมทางไกล(Video Conferece) ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมติดตามงานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา และผลประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์ เช่น การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ การจัดทำเกษตรแปลงใหญ่ เป็นต้น ทั้งนี้ นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ยังแนะแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อตอบรับนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน82479998 145241560256472 2137480772246831104 o

 

82219308 145241486923146 7335734107831271424 o81985891 145241533589808 501971961962823680 o