การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ประจำเดือนมกราคม 2563


วันที่ 7 มกราคม 2563 นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ประจำเดือนมกราคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และรวดเร็ว ตามแผนการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ ยังได้ให้เกียรติในการกล่าวอวยพรต้อนรับปีใหม่ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ประจำสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในปี พ.ศ. 2563 อีกด้วย82015511 145243120256316 3749570934046982144 o82974123 145243210256307 6363290071054942208 o