สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมบุคลากร
สร้างความเข้าใจ เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัด


วันที่ 14 มกราคม 2563 นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงพัฒนาผลประเมินการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อทำความเข้าใจในเกณฑ์ประเมินของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และปรับปรุงการกำหนดแผนการส่งเสริมสหกรณ์ให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาและข้อสังเกต
จากรายงานผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งวิเคราะห์กระบวนงานส่งเสริมสหกรณ์และการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับประเด็นที่เกิดขึ้นในกรอบของการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์ ตามบริบทของแต่ละสหกรณ์ รวมทั้งวิธีการรายงานผลการส่งเสริมสหกรณ์ให้ครบทุกมิติ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการปฏิบัติงานจำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 282925463 145244246922870 3139088315567833088 o82413902 145244420256186 7232573211039236096 o