โครงการกระจายผลผลิตลำไยเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเกษตรกรในภาคเหนือจากแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภค 2563

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

 พร้อมด้วย นายจำรัสพงค์ สุภาเส ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมกับศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์(CDC) และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรปราการได้กระจายสินค้าลำไยจำนวน 3.32 ตัน จากสหกรณ์การเกษตรจอมทอง จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ตามนโยบายการกระจายสินค้าเกษตรออกนอกแหล่งผลิตของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ทำให้ต่างประเทศซื้อผลผลิตการเกษตรจากไทยลดลง ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกลำไยในภาคเหนือได้จำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าคุณภาพในราคายุติธรรมจากแหล่งผลิตโดยตรงเป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่ตรงเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลโดยใช้ระบบสหกรณ์เป็นเครื่องมือในการผลิต การรวบรวมผลผลิตและการตลาดได้อย่างครบวงจร

87146557 177906690323292 4918181894056574976 o  87657337 177906466989981 3485493143275569152 o  87257653 177906493656645 1438155999335677952 o