วันที่ 5 มีนาคม 2563 นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายพรเทพ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 และนางสาวดวงใจ พวงจำปา นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์กันยงอีเลคทริก จำกัด ณ ห้องประชุม 821 (ชั้น 2 โรงอาหาร) บริษัทกันยงอีเลคทริก (มหาชน) โดยนายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่สมาชิก และแนะนำเรื่องการบริหารงานและการลงทุน ผลตอบแทน ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
ผลการดำเนินงาน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 สหกรณ์มีสมาชิกคงเหลือ ดังนี้ สมาชิกสามัญ จำนวน 1,193 ราย สมาชิกสมทบ จำนวน 51 ราย รวมสมาชิกทั้งสิ้น 1,244 ราย สหกรณ์มีสินทรัพย์ จำนวน 210,102,862.77 บาท จำนวน หนี้สิน จำนวน 164,080,957.76 บาท ทุนของสหกรณ์ จำนวน 46,021,905.01 บาท กำไรสุทธิประจำปี 6,100,508.05 บาท

88098819 186046302842664 4494230302243160064 o 87545784 186046226176005 482640451602481152 o  87545784 186046226176005 482640451602481152 o