วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ และคณะ เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามงานนโยบายสำคัญของรัฐบาล เรื่อง การเกษตรสร้างมูลค่า โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 2

 

(นายฉันทานนท์ วรรณเขจร) ในการนี้ ได้รับนโยบายการแนะนำให้เกษตรกรสร้างมูลค่าเพิ่มโดย การส่งเสริมอัตลักษณ์ของสินค้าท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้าสอดคล้องกับการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชน ในการช่วยสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ณ สุรกิจฟาร์ม ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

90239460 194993221947972 4848260900219518976 o 90180495 194993128614648 8375436885786361856 o