โครงการ “สายใยนมไทย – เดนมาร์ค ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-19”

  วันที่ 30 เมษายน 2563 นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่าองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการ “สายใยนมไทย – เดนมาร์ค ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-19”

 

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์นมให้กับหน่วยงานราชการ เพื่อนำไปมอบและเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้และรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับมอบผลิตภัณฑ์นมยู.เอช.ที. จำนวน 1,007 หีบ เพื่อดำเนินการแจกจ่ายตามวัตถุประสงค์โครงการ

  จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับผลิตภัณฑ์นม 140 หีบ รวม 6,720 กล่อง กระจายนมให้แก่สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง จำนวน 32 สหกรณ์ ซึ่งมีสมาชิกเป็นประชาชนผู้มีรายได้ จำนวน 3,830 ครอบครัว และได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ถือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ลดภาระค่าใช้จ่ายและส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชนโดยตรง

IMG 4522  Picture2  Picture3  Picture4