ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรบางพลี จำกัด

  วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายพีรวิชญ์ เจียรพสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายพรเทพ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้า

 ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรบางพลี จำกัด เพื่อชี้แจงมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินของสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 โดยสหกรณ์มีมาตรการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงจำนวน 1% ต่อปี จากจำนวน 10.5% ต่อปี เหลือเป็นจำนวน 9.5% ต่อปี และได้แนะนำสหกรณ์เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกรเพื่อรองรับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ประจำปี 63 (สหกรณ์ปลายทาง) ซึ่งสหกรณ์ได้มีมติเข้าร่วมโครงการฯ

Capture

Capture1 Capture2