การส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าแปรรูป "กลุ่มผลิตกะปิชุมชน"
  วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายเพี้ยน เกตุศรี ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการรวมกลุ่มแก่เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าแปรรูป "กลุ่มผลิตกะปิชุมชน"

ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางบ่อ จำกัด ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ ผลิตกะปิ กะปิผง และปลากุเลาหอม ผู้นำกลุ่มและสมาชิกรับฟังความรู้ จำนวน 10 ราย ณ ที่ทำการกลุ่ม ผลิตกะปิชุมชน หมู่ 9 ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตทั้งสิ้น จำนวน 20 ราย

Capture2 1 Capture2 2 Capture2 3 Capture2 4