สนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันการเกษตรเพื่อรองรับผลกระทบจากไวรัส
โควิด-19 

     วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ นายจำรัสพงค์ สุภาเส ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนา

ธุรกิจสหกรณ์ ร่วมกับศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (CDC) จังหวัดสมุทรปราการโดยสหกรณ์การเกษตรบางบ่อ จำกัด และสหกรณ์บริการเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ จำกัด สมุทรปราการ กระจายสินค้ามังคุด จำนวน 28 ตัน จากสหกรณ์การเกษตรขลุง จำกัด จังหวัดจันทบุรี ตามโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันการเกษตรเพื่อรองรับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ประจำปี พ.ศ. 2563 (สหกรณ์ปลายทาง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบของสมาชิก จากการที่ไม่สามารถจำหน่ายผลไม้ส่งออกต่างประเทศ และลดผลกระทบของสถาบันเกษตรกรจากการหยุดรับซื้อผลไม้ออกจากแหล่งผลิต โดยใช้สถาบันเกษตรกรเป็นกลไกในการขับเคลื่อนไปสู่ผู้บริโภคในราคาที่เป็นธรรม โดยมีเป้าหมายของโครงการในการรวบรวมและกระจายผลไม้(มังคุด) จำนวน 8,500 ตัน (ลำไย) จำนวน 3,200 ตัน

2985229861381536381537