1

ซักซ้อมแนวทางในการปฏิบัติงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำไตรมาสที่ 4

              วันที่ 1 กรกฎาคม 2564  นายพีรวิชญ์  เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมข้าราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำไตรมาสที่ 4 ในรูปแบบ VDO Conference โดยถ่ายทอดสัญญาณจากห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ อาคาร 1 ชั้น 6 เพื่อซักซ้อมแนวทางในการปฏิบัติงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำไตรมาสที่ 4 รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม แนะนำสหกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารงบประมาณ เป็นไปตามแผนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานในที่ประชุม

3   2   4