4

พิธีส่งมอบสระเก็บน้ำให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

                เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564  นายพีรวิชญ์  เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้นางพัชรีย์  นาคเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ เข้าร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ ในพิธีส่งมอบสระเก็บน้ำให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 3 ราย  ณ แปลงเกษตรกร ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ ประกอบด้วย นายมีชัย  ฮวดใช้ นายวีระ อุ่นทวง และนายบรรจง แก้วชัง ซึ่งมีการขุดสระเก็บน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ ได้ร่วมปลูกหญ้าแฝกขอบสระกันดินพังทลาย และเผยแพร่ภารกิจ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนโครงการฯในรูปแบบ วีดีโอประชาสัมพันธ์เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องผ่านสื่อในท้องถิ่นด้วย

1   5

 2   3