249881

ติดตั้งป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการสหกรณ์

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม2564 นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ  มอบหมายให้นางพัชรีย์ นาคเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมแลัพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์พร้อมคณะ ลงพื้นที่ส่งมอบและติดตั้งป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการสหกรณ์ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จำนวน3 ศูนย์ ประกอบด้วย ศพก.อ.เมืองสมุทรปราการศพก.อ.พระประแดง และศพก.อ.พระสมุทรเจดีย์ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ประโยชน์ของการรวมกลุ่มให้ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ได้เรียนรู้เรื่องสหกรณ์จากศูนย์ศพก. และสามารถนำไปต่อยอดสร้างความร่วมมือร่วมใจตามหลักการสหกรณ์ให้เกิดขึ้นในสังคมต่อไป

249882   249884   249885

249886   249883