55996

ประสานงานตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

ประสานงานตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ในโรงเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายเพี้ยน เกตุศรี ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และนางสาวสุทัชชา สิทธิหล่อ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าประสานงานเพื่อดำเนินการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจการสหกรณ์ในโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ โดยมีโรงเรียนวัดด่านสำโรง โรงเรียนสวนส้ม(สุขประชานุกูล) และโรงเรียนวัดมหาวงษ์ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการขยายผลสู่โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการและสามารถต่อยอดการเรียนรู้ให้แก่บุคลการครู นักเรียน ในด้านวิชาการสหกรณ์ต่อไป

55190   55994

 55993    55992