S 146325509

การตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงาน (Energy Audit)     

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายธวัตร์ กุ้งทุ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมดำเนินการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงาน (Energy Audit) กับอาจารย์ เฉลิม สารคาม ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการลดใช้พลังงานในหน่วยงานและเพื่อใช้ติดตามตัวชี้วัดการลดพลังงานของหน่วยงานภายใต้การกำกับของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

 

S 146325517   S 146325522   S 146325521