144240

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายพี่รวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายเพี้ยน เกตุศรี ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เปิดจุดบริการคลินิกสหกรณ์ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการกลุ่มแจกเกลือเม็ดธรรมชาติ เมล็ดพันธุ์พืช จุลินทรีย์ปรับปรุงบำรุงดิน สารเร่ง (พด.) และแจกเอกสารทางวิชาการต่างๆ เกี่ยวกับการสหกรณ์แก่ผู้รับบริการ ณ อาคารอเนกประสงค์สหกรณ์การเกษตรบางบ่อ จำกัด อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

144235      144239   144242

144236         144238144237