346370

การอบรมตามโครงการ Fin. ดี Happy Life!!!

วันที่ 7 ตุลาคม 2564  นางพัชรีย์ นาคเอี่ยม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ข้าราชการจากกลุ่มงานและกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 3 ราย เข้ารับการอบรมตามโครงการ Fin. ดี Happy Life!!! ซึ่งเป็นโครงการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับพฤติกรรมและสร้างทักษะทางการเงินให้แก่กลุ่มคนวัยทำงาน ซึ่ง ธปท. จะดำเนินการฝึกอบรมและ เป็นพี่เลี้ยงให้กับตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ (ทั้งภาครัฐและเอกชน) เพื่อให้ตัวแทนกลับไปเป็นวิทยากรทางการเงินประจำหน่วยงาน หรือที่เรียกว่า Fin. Trainer ทำหน้าที่ในการ ถ่ายทอดความรู้ ด้านการวางแผนการเงินและการบริหารจัดการหนี้ รวมถึงการจัดกิจกรรมกระตุ้นพฤติกรรม และติดตามผลของบุคลากรในองค์กร การอบรมในครั้งนี้ช่วยให้ ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปปรับใช้ในการส่่งเสริมสหกรณ์อีกทางหนึ่งได้ซึ่งเป็นการอบรมผ่านระบบช่องทาง Online ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

346367   346371