348812

ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ครั้งที่10/2564

วันที่ 11 ตุลาคม 2564  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ครั้งที่10/2564 เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณพ.ศ.2564 และพิจารณาร่วมกันในการวางแผนและหาแนวทางปรับปรุงการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้มีประสิทธิ์ภาพและบรรลุผลตามตัวชี้วัด พร้อมทั้งมีการเสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของปีที่ผ่านมาเพื่อนำมาปฏิบัติในปีนี้ให้สำเร็จ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ชั้น3

348815   348816    348817