348821

ส่งเสริมและหาแนวทางร่วมกันในการแก้ปัญหาการปิดบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จำกัด

วันที่ 11 ตุลาคม 2564  นางพัชรีย์ นาคเอี่ยม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายพรเทพ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2 ร่วมหารือกับประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จำกัด เพื่อให้คำแนะนำ ส่งเสริมและหาแนวทางร่วมกันในการแก้ปัญหาการปิดบัญชีของสหกรณ์     ณ ห้องสหกรณ์จังหวัด  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

348824   348822