S 159531012       
ประชุมเพื่อรับมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นางพัชรีย์ นาคเอี่ยม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้นายพีระเดช เดชศราเดโช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายที่สำคัญ สู่การปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ โดยมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบออนไลน์ Application Zoom ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ อาคาร 1 ชั้น 6
S 159531018   S 159531010   
 
S 159531013 S 159531015   S 159531016