LINE ALBUM จดกจกรรมวนรกตนไมประจำปของชาต. 2564 211020 72

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นางพัชรีย์ นาคเอี่ยม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ นำทีมบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปรับภูมิทัศน์รอบๆ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด เนื่องในวัน"วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" (National Annual Tree Care Day)เพื่อน้อมรำลึกถึงปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่าที่ทรงให้ความสำคัญต่อการบำรุงรักษาต้นไม้และต้องการฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติโดยคณะรัฐมนตรี มีมติกำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็น "วันบำรุงรักษาต้นไม้ ประจำปีของชาติ" ณ บริเวณหน้าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

 

LINE ALBUM จดกจกรรมวนรกตนไมประจำปของชาต. 2564 211020 11    LINE ALBUM จดกจกรรมวนรกตนไมประจำปของชาต. 2564 211020 48      LINE ALBUM จดกจกรรมวนรกตนไมประจำปของชาต. 2564 211020 23

LINE ALBUM จดกจกรรมวนรกตนไมประจำปของชาต. 2564 211020 20   LINE ALBUM จดกจกรรมวนรกตนไมประจำปของชาต. 2564 211020 17    LINE ALBUM จดกจกรรมวนรกตนไมประจำปของชาต. 2564 211020 38