S 42524755

การกระจายผลผลิตส้มโอของสมาชิกสกรณ์การเกษตรบางคนที

 วันที่ 14 มีนาคม 2565 นายไพบูลย์  จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ประสานงานกับสหกรณ์การเกษตรบางคนที จำกัด  จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อช่วยกระจายผลผลิตส้มโอของสมาชิกสหกรณ์ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค - 19 ทำให้ขายผลผลิตได้จำนวนน้อย โดยนำมากระจายไปยังสหกรณ์ต่าง ๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ และบุคลากรภายในสำนักงานที่มีความสนใจสั่งซื้อ รวมทั้งสิ้นจำนวน 820 ลูก 
S 42524766   S 42524779   S 42524778   S 42524770