งานฟวเดย ณ ศพก. อ.เมอง 21365 ๒๒๐๓๒๑ 0

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565   

วันที่ 21 มีนาคม 2565  นายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้นายเกรียงไกร นาคเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์และคณะ  เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.อำเภอเมืองสมุทรปราการ) หมู่ที่ 3 ตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60 ราย โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการสหกรณ์และการรวมกลุ่ม แจกเอกสารประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ แจกเกลือธรรมชาติและของรางวัลให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่มารับบริการ โดยมี นายชวลิต ทรงกิตติ นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

งานฟวเดย ณ ศพก. อ.เมอง 21365 ๒๒๐๓๒๑ 3   งานฟวเดย ณ ศพก. อ.เมอง 21365 ๒๒๐๓๒๑ 21   งานฟวเดย ณ ศพก. อ.เมอง 21365 ๒๒๐๓๒๑ 6

งานฟวเดย ณ ศพก. อ.เมอง 21365 ๒๒๐๓๒๑ 5   งานฟวเดย ณ ศพก. อ.เมอง 21365 ๒๒๐๓๒๑ 15   งานฟวเดย ณ ศพก. อ.เมอง 21365 ๒๒๐๓๒๑ 23