50893
การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
วันที่ 23 มีนาคม 2565 นายไพบูลย์ จิรธานันท์  สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ  มอบหมายให้นายรุ่งเรือง อมรวิริยะกุล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และนางสาวขวัญชนก ท้วมพิบูลย์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  เข้าประชุมร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการให้คำแนะนำชี้แจงแนวทางการปฏิบัติแก่ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
50901   50900   50889