S 4644945
ประชุมเเนวทางการกำกับเเละตรวจสอบสหกรณ์
วันที่ 21 เมษายน 2565 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานประชุมเเนวทางการกำกับเเละตรวจสอบสหกรณ์ โดยมีผู้ตรวจราชการกรม สหกรณ์จังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่ม เเละเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom) ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ โดยนายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับผอ.กลุ่มงานฯ และผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 2 การประชุมในวันนี้เพื่อติดตามเเละสั่งการให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกเเห่งให้ความสำคัญกับการตรวจการสหกรณ์อย่างจริงจัง โดยขอให้ตรวจสอบการดำเนินงาน เเละการกำกับดูเเลสหกรณ์ไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สมาชิกสหกรณ์
S 4644943   S 4644948   S 4644949