18 ม.ค. 65

มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ

          วันที่ 18 พ.ค.65 เวลา 16.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ" โดยนายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดฯ ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน
          จังหวัดสมุทรปราการ ได้ส่งเสริมการเกษตร ที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ลดต้นทุนการผลิตด้วยการทำการเกษตรแบบประณีต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดการใช้สารเคมี ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นกลุ่มเพื่อการผลิตและแปรรูป การจัดงาน "มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ" จะช่วยประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดสมุทรปราการ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 18-24 พ.ค.65 ณ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1 และบริเวณ Terrace ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์สำโรง จ.สมุทรปราการ

18 ม.ค. 65 1   18 พ.ค. 652   18 พ.ค. 65 3