S 10231895

กระจายผลผลิตลำไย จากสหกรณ์การเกษตรจอมทอง จำกัด

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ และกลุ่มงานต่างๆ ช่วยกระจายผลผลิตลำไย จากสหกรณ์การเกษตรจอมทอง จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ สู่ผู้บริโภคที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ต่างๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ ตามโครงการบริหารจัดการผลไม้(ลำไย) เพื่อกระจายออกนอกแหล่งผลิต จำนวนทั้งสิ้น 1,120 ตะกร้า คิดเป็นปริมาณ 3.12 ตัน

S 10231900   S 10231901   S 10231898

S 10231904   S 10231902   S 10231905