8210

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนางสาวสุทัชชา สิทธิหล่อ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์และคณะ เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการสหกรณ์ แจกเกลือธรรมชาติ กระปุกออมสินและต้นกล้ากัญชา ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่มารับบริการ โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยนายชัยพจน์ จรูญพงศ์ และนายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

8209   8150   8149

8148   8156   8208   8214