S 10428587
กระจายผลผลิตลำไย จากสหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ และกลุ่มงานต่างๆ ช่วยกระจายผลผลิตลำไย จากสหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จังหวัดเชียงราย สู่ผู้บริโภคที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ต่างๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ ตามโครงการบริหารจัดการผลไม้(ลำไย) เพื่อกระจายออกนอกแหล่งผลิต จำนวนทั้งสิ้น 1,000 ตะกร้า คิดเป็นปริมาณ 3 ตัน
 S 10428585  S 10428591   S 10428589
 
S 10428590   S 10428588