1

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีชองชาติ

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วม “กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีชองชาติ” เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี 21 ตุลาคม ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ มีหัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัดฯ จิตอาสา ร่วมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณ ศูนย์การเรียนรู้ “โคกหนองนา รวมน้ำใจและความหวัง  กรมราชฑัณฑ์” เรือนจำกลางสมุทรปราการ

S 214671382   S 214671365   S 214671368

S 214671370   S 214671372   S 214671369