2

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565”

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายศุภมิตร ชินศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565” เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งนายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการวางพานพุ่มดอกไม้สด และบุคลากรของสำนักงานฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการภายในบริเวณหอประชุมศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ

6   1      3

4   5   11