IMG 7904

กิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน (ไร่นาสวนผสม)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในกิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน (ไร่นาสวนผสม) และรับฟังรายงานสรุปผลข้อมูลของ การดำเนินงานภายในแปลงเกษตรของนายสุธีร์ แป้นสมบูรณ์ เกษตรกรดีเด่นได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม โดยนางปารณีย์ ลมกิ่ง สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำท้องถิ่น และเกษตรกรผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน หมู่ 4 ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

IMG 7868   IMG 7957   IMG 7933

IMG 7935   IMG 7921   IMG 7919