S 70705214

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2566

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และเครือข่ายกลุ่มอาชีพสังกัดสหกรณ์ ในจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมจัดกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย พิธีทางศาสนาถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2566 (26 กุมภาพันธ์) เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องพระเกียรติให้เป็น พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ในการนี้ นางปารณีย์  ลมกิ่ง สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีอ่านสารพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมีนายธนู  โพธิ์ทอง ประธานคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายมงคลัตถ์  พุกะนัดด์ ประธานเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจสินเชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพ เป็นผู้กล่าวสดุดีพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ซึ่งมีผู้แทนสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพสหกรณ์ ผู้แทนหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

S 70705213   S 70705212   S 70705230

S 70705219   S 70705216   S 70705215