โครงสร้างและอัตรากำลังของหน่วยงาน

newstruck2559

อัตรากำลังของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565
รวมทั้งสิ้น 49 อัตรา แบ่งเป็น 1 ฝ่ายบริหาร 4 กลุ่มงาน 2 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์

 กลุ่มงาน/กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  ข้าราชการ  ลูกจ้าง พนักงานราชการ จ้างเหมาบริการ
สหกรณ์จังหวัด 1 - - -
ฝ่ายบริหารทั่วไป 2 4 5 4
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 4 - 2 -
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  4 - 2 -
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  4 - 2 -
กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 3 - 2 -
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  4 - 1 -
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 2 - 1 -
 รวมทั้งสิ้น  24 4 15 4

                         ที่มาของข้อมูล : ฝ่ายบริหารทัวไป